ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานเน็ตเวิร์ค ตั้งแต่อุปกรณ์ต้นทางไปยังปลายทาง อย่างครบวงจร สินค้าทั้งหมดควบคุมคุณภาพจากประเทศอังกฤษ ผลิตภายในมาตรฐานสากล ISO9001:2008 และยังมีมาตรฐานรองรับเฉพาะทาง สำหรับสินค้าทุกประเภท

I'm Marketing Deputy Regional Executive

หากมีข้อมูลสอบถาม หรือต้องการการสนับสนุน สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัด หรือสอบถามมาที่บริษัทฯ ได้โดยตรง!!

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

การแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีของการสื่อสารยุคปัจจุบัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการขยายโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในหลายด้าน โดยเฉพาะธุรกิจหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณ เพื่อให้องค์กรรักษาชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนาน มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริต (CAC Certification) ในปี 2560 และจากการที่บริษัทมีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกสาขาทั่วโลกในระดับดีเลิศติดต่อกัน

บริษัทฯ ยังคงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยศักยภาพ และความพร้อมจากการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้าด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรรายแรกๆ ของโลก ทั้งการเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะแต่ภูมิประเทศ การผลิตสินค้าที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าแก่ผู้จัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับรูปแบบของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัยและรองรับความเร็วที่เพิ่มสูงขั้นอย่างมากจากอดีต ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้สนับสนุนตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และพร้อมที่จะทุ่มเท ร่วมมือ ร่วมใจ และสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนา บริษัทฯ ด้วยความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และมาตรฐานที่เยี่ยมยอดของบริษัทฯ ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

DPW Signature

Dennapa Wijakchon
Regional Executive

0

Cofee Cups

0

Customers

0

Our Projects

0

Working Hours